Members

Username
Password
Remember Me

Hmoob suav movie star "Wang Feihing"

Published: Apr 1, 2011 by admin Filed under: Articles Views: 8,953 Tags: hmoob movie star, wang feihong
[+] [a] [-] Related articles Comments
Nraug Zaj Hmoob Wang Feihong
, yog ib tug muaj suab nrov npe nyob rau suav teb niaj hnub tam sim no. Nws yog peb Hmoob ib leeg zoo Nraug Txuj. Muaj peev xwm ntau yam uas yuav suav tsis thoob. Txoj kev muaj peev xwm thiaj coj nws mus rau txoj kev npau suav tseg. Thaum kawg thiaj nce los txog rau theem no, uas tsawg leej thiaj li yuav los txog.

Wang Feihong, yog peb kwv tij Hmoob suav ib tug tub Nraug Seev, yug thiab loj hlob nyob rau saum Roob Yaj Sab. Lub neej thaum me txom nyem heev, leej txiv tau tso nws thiab nws niam tseg thaum yau lawm. Txoj kev khwv noj khwv haus yog ib qho nyuaj kawg rau yag thaum tseem yau. Tiam sis zoo qhov tias nws caj ces kwv tij puav leej yog neeg muaj Txuj, Nrig Tes Taw zoo heev tseg cia, ib txheej qhia dhau ib txheej. Yog li nws thiaj tau kawm txuj thaum me los txog rau tam sim no. Qhov no thiaj ua rau nws muaj peev xwm mus sib tw yuav peev txheej ua ntu zus los mus thiab yeej tau ua tus zus ib ntawm ntau ntau zaus dhau los.

Wang Feihong, yog peb kwv tij Hmoob suav ib tug tub Nraug Seev, yug thiab loj hlob nyob rau saum Roob Yaj Sab. Lub neej thaum me txom nyem heev, leej txiv tau tso nws thiab nws niam tseg thaum yau lawm. Txoj kev khwv noj khwv haus yog ib qho nyuaj kawg rau yag thaum tseem yau. Tiam sis zoo qhov tias nws caj ces kwv tij puav leej yog neeg muaj Txuj, Nrig Tes Taw zoo heev tseg cia, ib txheej qhia dhau ib txheej. Yog li nws thiaj tau kawm txuj thaum me los txog rau tam sim no. Qhov no thiaj ua rau nws muaj peev xwm mus sib tw yuav peev txheej ua ntu zus los mus thiab yeej tau ua tus zus ib ntawm ntau ntau zaus dhau los.

Nyob rau ntau ntau tshooj Yeeb Yaj Kiab xws li: China Central Television, Hunan Satellite TV thiab ntau ntau qhov chaw kuj tau caw nws mus tshwm ntsej tshwm muag rag nws tej txuj rau neeg saib thiab tau txais kev txhawb siab los ntawm tsoom neeg saib yam puv npo, nws yeej ib txwm nyiam txog Bruce Lee cov yeeb yaj kiab thiab nrig tes taw. Yog li nws thiaj li taug raws Bruce Lee tus qub lw. Dhau no lawm tseem muaj cov chaw tsim Yeeb Yaj Kiab loj xws li: Hong Kong TVB, kuj caw nws mus ua yeeb yam rau ntau zaj movie thiab.

Hmong Freedom tseem tshuav ntau yam yuav tham txog peb tus Nraug Seev Wang Feihong no, tiam sis cia muaj sij hawm mam tham dua ntxiv.
Note: yog leej twg paub txog Nraug Seev Wang Feihong zoo tshaj nov, Hmong Freedom thov kom coj tuaj qhia rau peb Hmoob thoob ntiaj teb paub rau hauv no. Peb yuav nrog zoo siab heev.

Zaj lus no kawm los ntawm: http://blog.sina.com.cn
Yog xav paub ntau dua nov mus saib: http://bbs.3miao.net


Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 1000 chars.

Comments

  1. tou
    tou
    1 year, 9 months ago

    english translation please?